Wymagania dla usług asenizacyjnych

Usługi asenizacyjne to usuwanie nieczystości płynnych i półpłynnych z szamb bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wywożenie ich do stacji uzdatniających. Firmy asenizacyjne często świadczą usługi dodatkowe, na przykład czyszczenie domowych oczyszczalni, studzienek i studni głębinowych oraz wywóz ścieków przemysłowych. Jednak, aby świadczyć tę usługę, muszą uzyskać stosowne pozwolenie i posiadać specjalistyczny sprzęt, między innymi popularną szambiarkę.

Kto może świadczyć usługi asenizacyjne?

profesjonalne usługi asenizacyjne warszawaUsługi asenizacyjne mogą świadczyć tylko firmy, które posiadają niezbędne zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości. Takie pozwolenie można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, który znajduje się na terenie, na którym mają być świadczone usługi. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie lub drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć przez pełnomocnika, a jeśli będzie niekompletny to urzędnik wezwie petenta do uzupełnienia brakujących informacji w terminie dwóch tygodni. Firma dostanie pozwolenie tylko wówczas, gdy dysponuje odpowiednim sprzętem oraz dokumentem, potwierdzającym współpracę ze stacją zlewną. Urząd z pewnością sprawdzi możliwości techniczne pojazdu asenizacyjnego. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenia o niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek na ZUS. Zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości wydawane jest na okres 10 lat. Przed podpisaniem umowy z firmą asenizacyjną warto sprawdzić, czy posiada ona stosowne i aktualne pozwolenia na prowadzenie działalności. Jeśli interesują nas profesjonalne usługi asenizacyjne Warszawa to miasto, na którego terenie działa wiele firm zajmujących się opróżnianiem szamb i wywozem nieczystości. Warto wiedzieć, iż muszą one posiadać właściwą bazę transportową. Składają się na nią pojazdy asenizacyjne oraz dostęp do wydzielonego terenu, na którym można je czyścić i dezynfekować. Pojazd asenizacyjny powinien być sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony w zbiornik cysternowy, instalowany na podwoziu samochodu ciężarowego oraz kompresor i przewód ssawno-spustowy.

Warto także wspomnieć, iż pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymane w należytym stanie sanitarno-higienicznym oraz oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja firmy, świadczącej usługi. Konieczne jest również posiadanie aktualnych badań technicznych i dodatkowego sprzętu peryferyjnego, umożliwiającego kompleksowe wykonanie usługi. Pojazdy po każdym dniu powinny być czyszczone w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu oraz zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych.