Kiedy wykonuje się dokumentację hydrogeologiczną?

 

Zakres działalności firm oferujących usługi geologiczne i geotechniczne zwykle jest bardzo szeroki. Podłoże gruntowe to nie tylko skały czy piasek – dotyczy go znacznie więcej szerokich zagadnień. To właśnie zadaniem inżynierów zajmujących się badaniami gruntów jest prowadzenie badań dotyczących ilości i jakości wód gruntowych oraz terenów objętych pracami górniczymi. Niektóre przedsiębiorstwa tego rodzaju zajmują się także tematyką dotyczącą oczyszczalni ścieków i gospodarki wodnej jakiegoś regionu lub jednostki.

Hydrogeologiczna dokumentacja inżynierska

kompletna dokumentacja hydrogeologicznaWłaściwie warunki i wymagania dotyczące opracowywania szczegółowej dokumentacji dotyczącej szeroko rozumianych wód podziemnych przedstawione są w odpowiednich aktach prawnych. To właśnie tam znajdziemy informacje dotyczące tego, jak dokładnie powinna wyglądać tego rodzaju pisma. Według prawa górniczego i geologicznego kompletna dokumentacja hydrogeologiczna powinna określać warunki hydrogeologiczne w miejscach, w których działają kopalnie. Oprócz ustalenia tego, jakie warunki występują w naturze, konieczne jest w takiej sytuacji zaprojektowanie odwodnień i nawodnień oraz przedstawienie planu wytłaczania wód gruntowych. Innymi sytuacjami wymagającymi przygotowania specjalnych akt są inwestycje, które mogą zanieczyścić wody gruntowe. Oczywiście nie musi tak być w rzeczywistości – wystarczy jednak zakwalifikowanie obiektu do takiej kategorii, by konieczna była interwencja geologów i szczegółowe badania. Do takich inwestycji można zaliczyć obiekty przemysłowe oraz stacje benzynowe. Do przedstawienia w odpowiedniej jednostce takiej dokumentacji zobowiązane są również wszelkie punkty składowania odpadów i substancji niebezpiecznych. W takiej sytuacji również istnieje duże ryzyko zanieczyszczenia środowiska, w tym również wód podziemnych. Inżynierowie i badacze wykonują dokumentację hydrogeologiczną także wtedy, gdy planowane są inwestycje związane z wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Szczególnym przypadkiem są badania gruntowe obejmujące strefy zbiorników wodnych i wód podziemnych będących pod szczególną ochroną. Możemy do nich zaliczyć między innymi punkty czerpalne wody pitnej. W takiej sytuacji w dokumentacji powinny być nie tylko przedstawione szczegółowe informacje na temat rodzaju gruntu i stanie wody. Specjaliści muszą także ustanowić specjalne strefy bezpieczeństwa i ustalić ryzyko, jakie wiązałoby się z ich zanieczyszczeniem. Takie działania mają na celu ochronę ludzi i przyrody – woda gruntowa często pokonuje wiele kilometrów pod powierzchnią ziemi.